Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα malerdos.gr αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα της Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ και απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω διαδικτύου και να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας.

Οι όροι χρήσης που αναφέρονται παρακάτω απαιτούν τη ρητή αποδοχή τους από τους χρήστες της ιστοσελίδας προκειμένου να είναι σε θέση να προβούν σε παραγγελία. Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και η χρήση του δικτυακού τόπου malerdos.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Η Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, προσθέσει ή αφαιρέσει όρους χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών.

Περιορισμός ευθύνης

  1. Η Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς τεχνικά προβλήματα ή ότι τα τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν θα διορθωθούν άμεσα.
  2. Η Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ και οι εργαζόμενοι σε αυτή ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από παραπλάνηση των χρηστών από άτομα μη ανήκοντα στο προσωπικό, τους προστιθέντες υπαλλήλους, τα στελέχη και τους συνεργάτες της εταιρείας.
  3. Οι περιγραφές και οι φωτογραφίες των προϊόντων στην ιστοσελίδα malerdos.gr παρατίθενται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, υπό την επιφύλαξη πιθανών τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, λανθασμένης απόδοσης χρωμάτων ή τυχόν άλλων ανωμαλιών που να έχουν διαφύγει της προσοχής της Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ ή έχουν προκύψει ακούσια λόγω ανωτέρας βίας.
  4. Η Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παρέχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, καθώς μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της πραγματοποίησης της παραγγελίας μέχρι και την επεξεργασία αυτής στις αποθήκες της εταιρείας. Η Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ εγγυάται, όμως, την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας.
  5. Οι τιμές των προϊόντων malerdos.gr είναι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. H Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, τις τιμές των προϊόντων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης θα καταβάλλει για κάθε προϊόν το τίμημα όπως αυτό αναγραφόταν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, βίντεο κλπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ έχει λάβει άδεια χρήσης αποκλειστικά για τις δικές της ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ

Προσωπικά δεδομένα χρηστών

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) και των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτή, τη διαβίβαση των στοιχείων τούτων σε υπαλλήλους της Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ, καθώς και σε μεταφορικές εταιρείες, έως και την ολοκλήρωση παράδοσης της παραγγελίας. H Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν εξουσιοδοτείται νόμιμα από τους ίδιους προς τούτο, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτήν από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από τον νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα προς τούτο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ της Κ & Ε ΜΑΛΕΡΔΟΣ ΙΚΕ και των χρηστών της ιστοσελίδας σχετικά με τη χρήση, εφαρμογή, εκτέλεση, ερμηνεία, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.